เอกสารภายใน


#
#
#
#
#

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการดาวน์โหลด

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการประเมินบ่มเพาะ63

ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน63

รายงานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติงานไม้และสำรวจโยธาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจทางโยธา

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง
# # # # # # # # # # # # # #
# # # #
# # # # # # # # # # # # # # #