รอสักครู่ ระบบจะนำท่านกลับไปยังหน้าหลัก...
"); } } ?>
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
   ข้อมูลบุคลากรฯ
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ
 
    แบบบันทึกหลังการสอนออนไลน์
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0,มส
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบสอนแทน
    แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและบันทึกหลังสอน
    บันทึกส่งรายชื่อผู้รับหนังสือเรียน62.
    แบบฟอร์มส่งรายการหนังสือเรียนฟรี
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    แบบข้อสอบปลายภาค
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แบบจัดซื้อจัดจ้าง
     แบบเสนอโครงการ
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     แบบอนุมัติโครงการ-งาน.แผนก
     SAR63เรียบเรียงตามการตรวจสอบ
     SARประจำปีการศึกษา2563
     ข้อมูลและหลักฐาน SAR ปี 2563
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     เครื่องมือ SSRประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR แผนกวิชา
     วิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2563
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 2563
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     แบบรายงานการวิจัย
     แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
     แบบเสนองบประมาณสิ่งประดิษฐ์
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา


 
DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg


 


สรงน้ำพระ 9 เมษายน 2564


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2563 วันที่ 7 เม.ย. 64


โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 2 เมษายน 2564


โครงการสร้างทางเลือกนักบัญชี Thailand 4.0 วันที่ 1 เม.ย. 64


โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจฉิมนิเทศวันที่1 เม.ย. 64>

 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       ประเมินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
       งานครูที่ปรึกษา(ทป.1-6)
       รวมเอกสารการออกเยี่ยมบ้าน
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง1/60
       มาตรการรับน้อง
      
 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ