หน้าหลัก เอกสารภายใน
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม(Thatum Industrial And Community Education College)
     
     

 

แบบการแต่งกาย นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

นักเรียนระดับ ปวช.

นักเรียนชาย ปวช. พาณิชยกรรม
นักเรียนหญิง ปวช. พาณิชยกรรม
   

ชุดนักเรียน ชาย ปวช. อุตสาหกรรม

ชุดฝึกงานนักเรียน ปวช. อุตสาหกรรม

   
นักเรียน ระดับชั้น ปวส.

ชุดนักศึกษา ชาย ปวส. บริหารธุรกิจ

ชุดนักศึกษา หญิง ปวส. บริหารธุรกิจ

   

ชุดนักศึกษา ชาย ปวส. อุตสาหกรรม

ชุดฝึกงาน ชาย ปวส. อุตสาหกรรม