หน้าหลัก เอกสารภายใน
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Card image

นายศุภชัย แน่นอุดร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Card image

นายสมพร วุฒิยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

บุคลากรฝ่ายวิชาการ...คลิก

Card image

นายสมพร หมานมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร...คลิก

Card image

นายจักรกรกริซ โพธิ์อุดม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...คลิก

Card image

นางณริญรชา เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน...คลิก