นายศุภชัย แน่นอุดร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้าราชการครู จำนวน 22 คน

 

 
  นางปุณณภา ทิตาธนัชพร
ครู คศ.3
นายบัญญัติ ธุรานุช
ครู คศ.3
นายจำลอง นิตยลาภ
ครู คศ.3
 
 

 
  นายประยงค์ วิเศษวงษา
ครู คศ.3
นางรัตนา ศิลปสิทธิ์
ครู คศ.3
นายอัศวิน สร้อยจิตต์
ครู คศ.2
 
 

 
  นายอภิชาติ มานา
ครู คศ.1
นางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต
ครู คศ.3
นางวาสนา มัดยารัมย์
ครู คศ.3
 
 

 
  นางสาวภัทรินทร์ อะสงค์
ครู คศ.3
นายเสน่ห์ เบญจมาศกุล
ครู คศ.3

นายชาญณรงค์ อินทนูจิตร

ครู คศ.2

 
 

 
  นางนวลจันทร์ สุภาพ
ครู คศ.2
นายบรรพต สาแก้ว
ครู คศ.2
นายถวิล ว่องไว
ครู คศ.2
 
 

 
  นายสุวรรณ์ วงศ์เจริญ
ครู คศ.2
นายวีรศักดิ์ ศาลางาม
ครู คศ.2
นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า
ครู คศ.2
 
 

 
  นายสุเมธ ถูกจิตต์
ครู คศ.1
นายอัครเดช ผิวทอง
ครูผู้ช่วย
นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
ครูผู้ช่วย
 
 
     
  นายวิชยุตม์ พลแก้ว
ครูผู้ช่วย
     

 

 
ประวัติสถานศึกษา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
แผนที่วิทยาลัย
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงานหลักสูตรฯ
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ แม่บ้าน ยาม
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาโยธา
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธูรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม Thatum Industrial and Community Education college
เลขที่ 405 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทร 044-591769