นายศุภชัย แน่นอุดร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
  • pic1_1
  • pic2_1
  • pic3
  • pic4
  • pic5_1
  • pic6
jquery image slider by WOWSlider.com v9.0
 
 
   
พิธีไหว้ครู วันที่ 20 มิ.ย. 67
บวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู วันที่ 20 มิ.ย. 67
โครงการปฐมนิเทศองค์การวิชาชีพ วันที่ 12 มิ.ย.67
โครงการอาชีวะคล้ายร้อน
โครงการตำรวจพบนักเรียน วันที่ 2 มิ.ย.2567
วันที่ 10 มิ.ย. 67 มอบทุนให้กับทีมงานหุ่นยนต์พนมดินโรบอท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 31 พ.ค.67
30 พ.ค. 67 โครงการจิตอาสาหน่วยราชทาน
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ วันที่ 29 พ.ค.67
วันที่ 20 พ.ค. 67 วันเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา2567
วันที่ 30 เมษายน 2567 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
23 เมษายน 67 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ให้กับคณะครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักกัมพูชา
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 07 มี.ค.67
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 04 มี.ค.67
28 ก.พ. 67 วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ประชุมการพิจารณาผลการเรียน 22 ก.พ. 67
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ปวส. 23/ก.พ./67
โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจฉิมนิเทศ 21/2/67
ประชุมคณะกรรมดำเนินการประกันคุณภาพภานใน 20 ก.พ.67
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 19 ก.พ.67
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ 19 ก.พ.67
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซอด้วง
โครงการสมัมนาเชิงปฎิบัติการวิชาชีพบัญชี 14 ก.พ. 67
ไอไลท์กีฬาสีสายสัมพันธ์ลำดวนเกมส์ ครั้งที่27 วันที่ 29-2 ม.ค. 67
วันเปิดงานกีฬา 3 ก.พ. 67
โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 2 ก.พ.67
โครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
อบรมให้ควา
Fix-it บ้านลุงปุง วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2567
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 27-28 ม.ค.67
อบรมให้ความรู้วิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 24 ม.ค.67
ประเมินลูกเสือ 23 มกราคม 2567
รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น และได้รับมอบรางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2567
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 14/12/66

    

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบุคลากร)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิดการผลิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานราชการ(ครู) เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ เพื่อเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
   
คำสั่งที่ 395/2567 แต่งตั้งบุคลากรปฏบิติหน้าที่ 2567
   
   
   
   


free counter

ประวัติสถานศึกษา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
แผนที่วิทยาลัย
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงานหลักสูตรฯ
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ แม่บ้าน ยาม
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาโยธา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ
 
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม Thatum Industrial and Community Education college
เลขที่ 405 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทร 044-591223