นายศุภชัย แน่นอุดร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูพิเศษสอน จำนวน 26 คน

 

 
  นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร นายพรศักดิ์ งามชื่น นายธีรพล บุญเลิศ  
 


 
  นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะเนติยัง นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง  
 
 
  นางสาวพรพรรณ บุญล้อม นายธานินทร์ ลักขษร นายยศธร รัตนดี  
 

 
  นายณัฐพล กระสวยทอง นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ นามสวัสดิ์ นางสาวสุดารัตน์ สมสวย  
 

 
  นางสาวศิรินรัตน์ ยอดสุรินทร์ นายวิทวัส มนสีสุข นายธีระภาพย์ ประสารสืบ  
 

 
  นายวีรศักดิ์ นามสว่าง นายธีรพล ทรทักษ์ นายภาณุพงศ์ พรมแดง  
 


 
  นายจิรภาส สิงหเสนา นายคม เจตินัย นายเริงชัย สุดงาม  
 


 
  นายศักดา เทพบุตรดี นายพีรพล ตุงกระโทก นายวุฒิชัย เพียรเสมอ  
 
     
  นางสาววาสนา นามม่วง      

 

 
ประวัติสถานศึกษา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
แผนที่วิทยาลัย
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงานหลักสูตรฯ
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ แม่บ้าน ยาม
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาโยธา
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธูรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม Thatum Industrial and Community Education college
เลขที่ 405 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทร 044-591769