Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถานศึกษา
   ประวัติสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   อัตลักษณ์สถานศึกษา
   เอกลักษณ์สถานศึกษา
   ปรัชญาการศึกษา
   นโยบายสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากร
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

ฝ่ายงานในวิทยาลัย
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2559
   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

.
เอกสารฝ่ายวิชาการ
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

เอกสารฝ่ายแผนงานฯ
เอกสารงานแผนงานฯ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2559
     รายงานผลการประเมินภายในปี57
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     คู่มือปฎิบัติงานนโยบาย สอศ.
     เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการ
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2559
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     เอกสารแบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
เอกสารงานประกันคุณภาพฯ
     รายงานการประเมินตนเองปี2558
     รายงานการประเมินตนเองปี2557
     แบบเครื่องมือ ประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือ ครูที่ปรึกษา2558
     แบบเครื่องมือ แผนก2558
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา2558
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
เอกสารงานวิจัยฯ
     ข้อกำหนดกติกาเกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ฯ2559
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ
     เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน2/2558
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     แนวทางส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ
     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2558
     เอกสารรูปแบบปกโครงการ
     รวมเอกสารงานวิจัยปี2557

สรุปข้อมูลของงานต่างๆ
   ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
   ข้อมูลงานสารบรรณ
   สถิติการยืมหนังสือ
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

แผนกวิชา
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

ตารางสอน/ตารางเรียน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   ดาวน์โหลด13Fontราชการไทย
  


ตารางเวร
ประจำเดือนกรกฎาคม2559
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ1/59
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง2/58
ดาวโหลดเอกสาร


โครงการวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

การแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 วันที่ 23-30 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับชาติระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี


DSC00173_jpg
     

 อศจ. สุรินทร์ 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

      

 เว็บลิงค์สำนักงาน 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

      

 เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร 
       แบบรายงานผลการเดินทาง
             ไปราชการ
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี

 เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง2/58
       มาตรการรับน้อง
      

 เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

 เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ