Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถานศึกษา
   ประวัติสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   อัตลักษณ์สถานศึกษา
   เอกลักษณ์สถานศึกษา
   ปรัชญาการศึกษา
   นโยบายสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากร
   ข้อมูลคุรุภัณฑ์
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงานแผน
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

ฝ่ายงานในวิทยาลัย
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งปี2558
   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

.
เอกสารฝ่ายวิชาการ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

เอกสารฝ่ายแผนงานฯ
เอกสารงานแผนงานฯ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2559
     รายงานผลการประเมินภายในปี57
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     นโยบาย สอศ.
     เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการ
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2559
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     เอกสารแบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
เอกสารงานประกันคุณภาพฯ
     รายงานการประเมินตนเองปี2557
     แบบเครื่องมือ ประเมินตนเอง
     แบบขอซื้อขอจ้าง
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
     คำสั่งประกันคุณภาพภายในปี57
     เครื่องมือประเมินสถานศึกษา ปี56 บทที่3
     ปฏิทินงานประกันคุณภาพภายใน57
     เล่มสีน้ำตาลมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี55
เอกสารงานวิจัยฯ
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     สรุปโครงงานวิจัยในชั้นเรียนปี57
     เผยแพร่-สิ่งประดิษฐ์-ระดับภาค57
     เผยแพร่-สิ่งประดิษฐ์-ระดับอาชีวะ57
     เผยแพร่-งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 57
     คำสั่งพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ 2558
     แนวทางส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ
     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2558
     เอกสารรูปแบบปกโครงการ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์2557

สรุปข้อมูลของงานต่างๆ
   ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
   ข้อมูลงานสารบรรณ
   สถิติการยืมหนังสือ
   สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
   ข้อมูลการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต
   บริการข้อมูลวิทยาลัย
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   โครงการจิตใสกายแกร่ง

แผนกวิชา
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

ตารางสอน/ตารางเรียน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   งบประมาณ
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลการวิจัย
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
   ข้อมูลตลาดแรงงาน
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
  คู่มือSMS2007สำหรับนักเรียน
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   ดาวน์โหลด13Fontราชการไทย
  


ตารางเวร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ2/58
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง2/58
ดาวโหลดเอกสาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1


โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชื่นสุข สามัคคี ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการยกย่องเชิดชูคนดี ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตุม


DSC00173_jpg
     

 อศจ. สุรินทร์ 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

      

 เว็บลิงค์สำนักงาน 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

      

 เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร 
       แบบรายงานผลการเดินทาง
             ไปราชการ
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี

 เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง2/58
       มาตรการรับน้อง
      

 เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

 เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ 
       กท.วิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
       กท.สาธารณสุข
       กท.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
       กท.เกษตรและสหกรณ์
       กท. อุตสาหกรรม
       กท. การคลัง
       กท. ศึกษาธิการ
       การพัฒนาสังคมฯ
       กท. การท่องเที่ยวและกีฬา
ติดต่อผู้ดูแลระบบ