ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติงานไม้และสำรวจโยธาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจทางโยธา
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง
  ประกาศประชาพิจารย์-เครื่องกัด
  ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี2
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี2
  ประกาศราคากลางเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี2ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี2
  ประกาศประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารเอนกประสงค์(๒ชั้น)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม จำนวน 1 ชุด
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู 2ชั้น 6 ยูนิต
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม)
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(กล้องวงจรปิด)
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการ)
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการ)
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการ)
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดหาเก้าอี้เลคเชอร์)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการจำนวน 2รายการ
  ประกาศจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า๒๔,๐๐๐บีทียูและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า๓๖,๐๐๐บีทียู
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการจำนวน 2รายการ
  ประกาสเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one)
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงการจัดซื้อเก้าอี้แลคเชอร์)]
  
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ครุภัณฑ์๖รายการ)
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ครุภัณฑ์๔รายการ)
  ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการจำนวน๓รายการ
  ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดเพดาน
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(พัดลมติดเพดาน)
  ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2559
  สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน ๑รายการ (ครั้งที่๒)
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙(ครั้งที่๓)
  ประกาศสอบราคาจ้างรายการโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง๔๓๐เมตร หนา๑๒ เซนติเมตร
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นสูงจำนวน1รายการ
  ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นสูงจำนวน1รายการ
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นสูงจำนวน1ชุด
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์
  ประกาศสอบราคาโครงการตามมาตรฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ๒๕๕๘/ปรับปรุงระบบน้ำประปา
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบปั๊มดีเซลพร้อมอุปกรณ์จำนวน1เครื่อง
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการ