ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผลการประเมินบ่มเพาะ63
ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน63
รายงานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
ประกาศเปิดสถานศึกษา
  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากเหตุการณ์พิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งข้าราชการครู

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน

ตัวชี้วัดและการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง/แม่บ้าน)