รายชื่อประวัติและสถานที่ทำงานของศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  นางสาวจริยา สัตย์แสง
  นายฐาปกรณ์ จันทร์สอน
  นางสาวทิพวดี ทุมทอง
  นาย นวรัชกร ห้าวหาญ
  สิบโท สันติ เสาทอง
  นางสาวสุพรรษา แก้วจรัญ
  นางสาวสิทธิวรรณ ศรีงาม
  นางสาวปราณี หอมเนียม