#

ผู้บริหารงานสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

#

นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์

ผู้อำนวยการ

#
#

นายสมพร วุฒิยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

#
#

นายสมพร หมานมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

#
#

นายจักรกริช โพิธิ์อุดม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

#
#

นางณรินรชา เจริญสุข

รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

#

โครงสร้างงานวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม "เรียนอาชีพกับมืออาชีพ" เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

#