หน้าหลัก print
หน้าหลัก ตรวจสอบผลการเรียน จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรงานทะเบียน แบบคำต้องต่าง ๆ    
 
 

แบบคำร้องต่าง ๆ

ลำดับที่ รายการ ดาว์โหลด

1

แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน ดาว์โหลด
2 แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน (กรณีพ้นสภาพ) ดาว์โหลด
3 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร ดาว์โหลด
4 แบบคำร้องขอใบรับรอง ดาว์โหลด
5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ดาว์โหลด
6 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาว์โหลด
7 แบบคำร้องขอจบการศึกษา ดาว์โหลด
8 แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา ดาว์โหลด
9 แบบคำร้องขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม เรียนใหม่ รีเกรดและขอถอนรายวิชา ดาว์โหลด
10 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ดาว์โหลด
11 แบบคำร้องขอย้านสถานศึกษา ดาว์โหลด
12 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน ดาว์โหลด
13 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน ดาว์โหลด
14 แบบคำร้องขอลาออก ดาว์โหลด
15 บันทึกข้อความขอลงทะเบียน ดาว์โหลด