รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ค้นหาตามรายชื่อโรงเรียน

ลำดับที่
โรงเรียน
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์
1
บ้านโพนม่วง
บ้านม่วงสวรรค์
ไพรขลา
อ.ชุมพลบุรี
085-7774765
2
บ้านหนองเรือ
บ้านหนองเรือ
บ้านหนองเรือ
ชุมพลบุรี
044-545469
3
บ้านไพรขลา
บ้านไพรขลาน้อย
ไพรขลา
ชุมพลบุรี
044 - 545173
4
บ้านยางบ่อภิรมย์
บ้านยางบ่อภิรมย์
นาหนองไผ่
อ.ชุมพลบุรี
044-590040
5
บ้านนาหนองไผ่
บ้านนาหนองไผ่
นาหนองไผ่
ชุมพลบุรี
044 - 590039
6
บ้านทิพย์นวด
บ้านทิพย์นวด
นาหนองไผ่
อ.ชุมพลบุรี
044-590223
7
ชุมพลวิทยาสรรค์
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี
8
ลำพลับพลาวิทยาคาร
บ้านแคนดำ
ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี
9
บ้านตึกชุม
บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี
0-4450-3425
10
โพนทองพิทยาคม
บ้านโพนทอง
ชุมพลบุรี
อ.ชุมพลบุรี
044-590037
11
บ้านศรีณรงค์
บ้านศรีณรงค์
ศรีณรงค์
อ.ชุมพลบุรี
044-590217
12
บ้านสำโรง
บ้านสำโรง
ศรีณรงค์
อ.ชุมพลบุรี
044-727908
13
บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
บ้านยะวึก
ยะวึก
อ.ชุมพลบุรี
044-517569
14
เมืองบัววิทยา
บ้านเมืองบัว
เมืองบัว
อ.ชุมพลบุรี
15
บ้านยางบ่ออี
บ้านยางบ่ออี
เมืองบัว
อ.ชุมพลบุรี
044-517620
16
บ้านโพธิ์ห้วย
บ้านโพธิ์ห้วย
เมืองบัว
อ.ชุมพลบุรี
044-517621
17
บ้านอ้อตลิ่งชัน
บ้านตลิ่งชัน
สระขุด
อ.ชุมพลบุรี
044-517623
18
สระขุดดงสำราญวิทยา
บ้านสระขุด
สระขุด
อ.ชุมพลบุรี
044-590279
19
ทุ่งกุลาพิทยาคม
บ้านตานบ
ทุ่งกุลา
อ.ท่าตูม
20
บ้านปอหมัน
บ้านปอหมัน
ทุ่งกุลา
อ.ท่าตูม
044 - 590121
21
พรมเทพพิทยาคม
บ้านสาโรช
พรมเทพ
อ.ท่าตูม
22
บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
บ้านพรมเทพ
พรมเทพ
อ.ท่าตูม
044-545175
23
โนนแท่นพิทยาคม
ถ.ปัทมานนท์
โพนครก
อ.ท่าตูม
24
บ้านสะเอิง
บ้านสะเอิง
โพนครก
อ.ท่าตูม
044-503500
25
บ้านโพนครก
บ้านโพนครก
โพนครก
อ.ท่าตูม
044-503494
26
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ถ.ปัทมานนท์
ท่าตูม
อำเภอท่าตูม
27
บ้านลุงปุง
บ้านเหล่าอ้อย
ท่าตูม
อำเภอท่าตูม
0-44 59-1475
28
บ้านหมากมี่
บ้านหมากมี่
ท่าตูม
อำเภอท่าตูม
044-517410
29
บ้านบัวโคก
บ้านบัวโคก
บัวโคก
อำเภอท่าตูม
044-727943
30
บ้านโสมน
บ้านโสมน
บัวโคก
อำเภอท่าตูม
0-4450-3512
31
ศรีปทุมพิทยาคม
บ้านหนองบัว
หนองบัว
อำเภอท่าตูม
32
บ้านไกลเสนียด
บ้านไกลเสนียด
หนองบัว
อำเภอท่าตูม
"0-4453-4191
33
เมืองแกพิทยาสรรค์
บ้านกุง
เมืองแก
อำเภอท่าตูม
34
บ้านท่าศิลา
บ้านท่าศิลา
เมืองแก
อำเภอท่าตูม
"044-145342
35
ช้างบุญวิทยา
บ้านตากลาง
กระโพ
อำเภอท่าตูม
36
บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
บ้านกระโพ
กระโพ
อำเภอท่าตูม
044-145033
37
บ้านตระมูง
บ้านตระมูง
กระโพ
อำเภอท่าตูม
044-590120
38
บ้านโนนโพ
บ้านโนนโพ
กระโพ
อำเภอท่าตูม
044-590216
39
ลานทรายพิทยาคม
บ้านบะ
บะ
อำเภอท่าตูม
40
บ้านปรีง
บ้านปรีง
บะ
อำเภอท่าตูม
"044-517473
41
บ้านโนนสูง
บ้านโนนสูง
บะ
อำเภอท่าตูม
044-503533
42
บ้านหนองไม้ถี่
บ้านหนองไม้ถี่
หนองเมธี
อำเภอท่าตูม
044-727949
43
บ้านตากวน
บ้านตากวน
ลุ่มระวี
อ.จอมพระ
44
ลุ่มระวีวิทยา
บ้านบัว
ลุ่มระวี
อ.จอมพระ
45
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านผือ
อ.จอมพระ
46
บ้านผือ
บ้านผือน้อย
บ้านผือ
อ.จอมพระ
47
หนองอียอวิทยา
บ้านหนองอียอ
หนองอียอ
อ.สนม
48
บ้านนาดี
บ้านหนองคู
หนองระฆัง
อ.สนม
044 - 503584
49
บ้านอาเลา
บ้านอาเลา
หนองอียอ
อ.สนม
044-513764
50
บ้านนาศรีสุข
บ้านนาศรีสุข
สนม
อ.สนม
044-589299
51
สนมวิทยาคาร
บ้านสนม
สนม
อ.สนม
52
แกศึกษาพัฒนา
บ้านหนองบัวน้อย
แก
อ.รัตนบุรี
53
บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
บ้านดงเปือย
กุดขาคีม
อ.รัตนบุรี
044-590127
54
บ้านลำเพิญ
บ้านลำเพิญ
กุดขาคีม
อ.รัตนบุรี
044-727928
55
ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
บ้านโพธิ์
ทับใหญ่
อ.รัตนบุรี
56
ปทุมมาศวิทยา
บ้านหนองเหล็ก
หนองบัวทอง
อ.รัตนบุรี
044 - 590129
57
ดอนแรดวิทยา
บ้านดอนแรด
ดอนแรด
อ.รัตนบุรี
58
บ้านบึง
บ้านบึง
ดอนแรด
อ.รัตนบุรี
044-590361
59
ธาตุศรีนคร
บ้านธาตุ
ธาตุ
อ.รัตนบุรี
60
ธาตุศึกษาวิทยา
ธาตุ
ธาตุศึกษาวิทยา
อ.รัตนบุรี
044 - 599569
61
เบิดพิทยาสรรค์
บ้านเบิด
เบิด
อ.รัตนบุรี
62
ไตรคามวิทยา
บ้านบะฮี
เบิด
อ.รัตนบุรี
044 - 599525
63
บ้านน้ำเขียว
บ้านน้ำเขียว
น้ำเขียว
อ.รัตนบุรี
044-590302
64
บ้านอาจญา
บ้านอาจญา
น้ำเขียว
อ.รัตนบุรี
088-4148439
65
บ้านคอนสวรรค์
บ้านคอนสวรรค์
ไผ่
อ.รัตนบุรี
044-590186
66
รัตนบุรี
บ้านรัตนบุรี
รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี
67
รัตนวิทยาคม
บ้านรัตนบุรี
รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี
044-599234
68
บ้านผักไหม
ผักไหม
โนน
โนนนารายณ์
089-846250469
71
บ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง
หนองเทพ
โนนนารายณ์
044-590016
72
นารายณ์คำผงวิทยา
บ้านคำผง
คำผง
โนนนารายณ์
73
ประดู่แก้วประชาสรรค์
บ้านปลาเดิด
ระเวียง
โนนนารายณ์
74
บ้านซาต(มงคลวิทยา)
บ้านซาต
ระเวียง
โนนนารายณ์
0-4450-3755
75
โนนนารายณ์วิทยา
บ้านโนนสั้น
หนองหลวง
โนนนารายณ์
76
บ้านหนองบัวบาน
บ้านหนองบัวบาน
หนองบัวบาน
อ.รัตนบุรี
081-364350 044 - 590
77
บ้านเป้า
บ้านเป้า
โพนโก
อ.สนม
044-590378
78
บ้านโนนเปือย
บ้านโนนเปือย
โพนโก
อ.สนม
044-503464
79
หนองขุนศรีวิทยา
บ้านหนองขุนศรี
แคน
อ.สนม
80
บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)
บ้านแคน
แคน
อ.สนม
044-590377
81
ผาแดงวิทยา
บ้านสองห้อง
หัวงัว
อ.สนม
044-590149
82
บ้านนานวน
บ้านทิพย์มงคล
นานวน
อ.สนม
0-4459-0146

ค้นหาตามรายชื่อโรงเรียน