• วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างโยธา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตู
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์และช่างโลหะการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมพร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่งท่านรองมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริ
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 28 กุมภาพันธ์ 2535 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินโครงการพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสีและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่าลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภานัน สุวรากรกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 27 มกราคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินผลวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในกลุมจังหวัดที่สังกัดเขตตรวจราชการที่ 8 โดยมี นางลำพูน ครอบแก้ว นายบรรลือศักดิ์ มานาดี นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
 • วันที่ 27 มกราคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชีและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 23 มกราคม 2563
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 15 มกราคม 2563
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำผู้บริการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวิทยาลัย วันที่ 15 มกราคม 2563
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2563
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ณ ปั้ม ปตท.เจเจ ปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ และบุคลิกภาพบุคลากร วันที่ 27 ธันวาคม 2562
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 25 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Merry Christmas and Happy New Year Fantasy 25 December 2019 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอปะชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
 • คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตูม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมิน ผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตูม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชี
 • ชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์พฤกษาราม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทคุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบทุนสนับสนุนให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562 วันที่ 11
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมโครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
 • นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณบริเวณลานลำดวลวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม