งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2555     การศึกษาผลการเรียนรุ้รายวิชา ดิจิตอลเทคนิค เรื่องระบบตัวเลขของนักเรียนระดับชั้น ปวส ปี1แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555โดยใช้แบบฝึกทักษะวงจรดิจิตอล
     การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
     การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshopสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช2.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีปัญหาทางการเรียน
     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา พุทธศักราช 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การทำจดหมายเวียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
     การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชาการขาย1 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช 1/2แผนกวิชาการบัญชี
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช.3วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติ
     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     การศึกษาผลการใช้ใบงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการเท็กซ์โหมดของนักเรียนระดับชั้นปวช2.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ะรกิจที่มีปัญหาทางการเรียน
     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเซลลืและส่วนประกอบของเซลล์ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปวช1
     การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ2/2ช่างยนต์ภาคเรียนที่1/2555โดยใช้แบบฝึกทักษะงานปรับอากาศเครื่องยนต์
     การพัฒนาทักษะโดยใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียนในรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับปวช3แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฎิบัติ
     การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงาน รายงานวิชาเครื่องยนต์ของนักเรียนระดับชั้นปวช1/3แผนกวิชาช่างยนต์ภาคเรียนที่1/2555โดยใช้แบบสอบถาม
     การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนระดับชั้นปวช2/2แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่1/2555โดยใช้แบบสอบถาม
     การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นปวช1/1แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่1/2555โดยใช้แบบฝึกทักษะวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
     การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูเสนาะ ทูคำมีตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์1/2555
     การปรับเปรี่ยนพฤติกรรมทางด้านความสนใจการเรียน
     เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวสแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปี2555
     การศึกษาผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้รายวิชา งานฝึกฝีมือเรื่องการฝึกปฎิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นปวช1/2แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมภาคเรียนที่1/2555โดยใช้แบบฝึกทักษะในการฝึกปฎิบัติงาน
     การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าของนักเรียนระดับปวช3
     การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องการลับมีดกลึงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพปีที่2ประจำปีการศึกษา2555
     การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช2
     การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับปวช2แผนกวิชาช่างยนต์ปีการศึกษา2554
     การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ของนักเรียนชั้นปวช1/1ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบแข่งขัน