งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554     ศึกษาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาบัญชีเบื้องต้น2 แผนกคอมพิวเตอร์ะรกิจ
     ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต วิชาการขาย1 ของนักเรียน ปวช.1/1แผนกวิชาการบัญชี
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรราการ ของนักศึกษาระดับปวช.2สาขาพาณิชยกรรม
     การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับ ปวช 2/1 แผนกพาณิชยการ
     เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระนองนักเรียน ปวช.3/3 บัยชี
     การพัฒนาผุ้เรียนดดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
     ตู้แช่น้ำเย็นอัตโนมัติ2ทางเลือกสาขางานไฟฟ้า ระดับ ปวช.
     การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ชุดฝึกทดลองต่อ วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
     การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของ ครูพัชรพงษ์ สวยรูป ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกาาที่เรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังดดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนวงจรไฟฟ้า