งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2553     การจัดบัญชีของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์รายการค้าในวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติเพื่อศึกษาในการพัฒนาการในการจำแนกสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การทำแบบฝึกปฎิบัติเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า
     ไขข้อข้องใจปัญหาเพศศึกษา
     การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.2/1สาขางานไฟฟ้ากำลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำพ้องภาษาอังกฤษ-ไทย
     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษาระดับปวช.1/3แผนกวิชาช่างยนต์
     ความมีวินัยในตนเอง วินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์
     การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ของนักเรียนชั้น ปวช.1/2 แผนกช่างยนต์
     การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ของนักเรียนชั้น ปวช.1/2 แผนกบัญชี
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ2ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2แผนกวิชาโลหะการ
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื่องต้นของนักเรียนระดับชั้นปวช1แผนกวิชาช่างโลหะการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553โดยใช้แบบฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า
     การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ชั้น ปวช 1/1แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและเรียนอย่างเป็นระบบ
     การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเชื่อมโลหะ3ของนักเรียน ระดับปวช.2แผนกวิชาช่างโลหะการ
     การศึกษาผลสัมฤิทธฺ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1แผนกวิชาช่างโลหะการโดยใช้แบบฝึกทักษะงานเขียนแบบภาพฉาย