งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2552     ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน
     การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูวนิดา ผลเจริญ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
     การพัฒนาผลสัมฤิทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
     การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิทางการเรียนการพูดภษาอังกฤษโดยการใช้สื่อผสมกับวิธีสอนตามปกติของนักเรียนชั้น ปวช.1วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
     การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปวช.2/3สาขาช่างยนต์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำพ้องภาษาอังกฤษ - ไทย
     การเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว ของนักเรียนปวช.1/1คอมพิวเตอรืธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะ
     การศึกษาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนกวิชาช่างโลหะการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2552ดดยใช้แบบฝึกทักษะงานเขียนแบบภาพฉาย
     การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปวช.แผนกวิชาช่างโลหะการที่มีต่อการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ1