การจัดการศึกษา

       วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จนถึงปัจจุบัน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
     
สาขาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  1.สาขางานยานยนต์
  2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  4.สาขางานเชื่อมโลหะ
  5.สาขางานการบัญชี
  6.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  7.สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  1.สาขาวิชาเครื่องกล
  2.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  3.สาขาวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์
  4.สาขาวิชาการบัญชี
  5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
   นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย
 
 

ดูแลระบบโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ถนนปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อใท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทร.044-591223 โทรสาร. 044-591769
ติดต่อ webmaster@cicec.ac.th
หน้าหลักข้อมูลภายในหน่วยงานภายในแผนกวิชา/คณะวิชาติดต่อเรา