เผยแพร่เอกสารวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 10 เรื่องวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101-2109
  ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ของนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เรื่อง การจำแนก หมวดหมู่และชื่อบัญชี ของนักศึกษา ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ PLC
  ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับสถานศึกษา
  รายงานผลการประเมิน คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง self - AssessmentReport:SAR ประจำปีการศึกษา 2557
  ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
  แนวทางการดำเนินงานนโยบาย ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช
  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ตัวอย่างสรุปการดำเนินโครงการ(ทำเล่ม)
  คู่มือปฎิบัติการซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
  เอกสารประกอบแนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit Center)
  เอกสารประกอบการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  รูปแบบปกรายงานผลการดำเนินโครงการ
  คู่มือการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  เอกสารเผยแพร่การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา