เผยแพร่เอกสารวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับสถานศึกษา
  รายงานผลการประเมิน คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง self - AssessmentReport:SAR ประจำปีการศึกษา 2557
  ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
  แนวทางการดำเนินงานนโยบาย ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช
  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ตัวอย่างสรุปการดำเนินโครงการ(ทำเล่ม)
  คู่มือปฎิบัติการซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน
  เอกสารประกอบแนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit Center)
  เอกสารประกอบการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  รูปแบบปกรายงานผลการดำเนินโครงการ
  คู่มือการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  เอกสารเผยแพร่การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา