หลักสูตรการศึกษา
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างโลหะการ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ