คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อปณิธาน อาชีวะบริการเพื่อประชาชน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙