การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในตำแหน่งครูตามเกณฑ์และวิธีการ ว๒๑/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด

ประกาศคัดเลือกบุคลากรโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

ประกาศคัดเลือกบุคลากรโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งข้าราชการครู

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน

ตัวชี้วัดและการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง/แม่บ้าน)