แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งข้าราชการครู

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน

ตัวชี้วัดและการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง/แม่บ้าน)