ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) และครูพิเศษสอน

ตัวชี้วัดและการให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง/แม่บ้าน)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน