เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2/2558
  นางสาวสกุลรัตน์ พรหมตา ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี