Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   ข้อมูลสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2560

.
 
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2560
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2561
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
     ส่งรายงานการศึกษาตนเองSSR60
     ปฏิทินกำกับดูแลติดตามข้อมูลSAR
     คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน2560
     รายงานการประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือประเมินตนเอง
            (ครูที่ปรึกษา)2559
     แบบเครื่องมือ แผนก2559
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา2559
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2560
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ

 
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
  

 
ประจำเดือนพฤศจิกายน2560
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง1/60DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
                 


วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับสถานศึกษา วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการถวายอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์


DSC00173_jpg
     

 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ