Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
   ข้อมูลการบริหาร
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย

 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2560
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

.
 
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตสอนแทน
    ฟอร์มส่งหลักฐานหนังสือคงเหลือ
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2560
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2561
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
     คำสั่งงานประกันคุณภาพอาชีวะฯ2560
     แบบฟอร์มการส่งssr60
     บันทึกการส่งssr60
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     เครื่องมือ SSRประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR แผนกวิชา
     รายงานการประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR สถานศึกษา
            
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2560
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ

 
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
  

 
ประจำเดือนมีนาคม2561
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง1/60DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
 

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยลัยการอาชีพท่าตูม


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2561 ณ เขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบะและเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัสุรินทร์ โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการประเมินผลวิชาโึรงการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

งานแนะแนวอาชีพและจัดหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


DSC00173_jpg

 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ