วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

.
 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   ข้อมูลการบริหาร
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
   ข้อมูลบุคลากรฯ
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2561
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0,มส
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบสอนแทน
    ฟอร์มส่งหลักฐานหนังสือคงเหลือ
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.แผนก63
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.ชมรม63
     แบบเสนอโครงการ-งปม.2563
     แบบวิเคราะห์ - SWOT
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     การควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.4
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.5
     คำสั่งเตรียมเอกสารพระราชทาน2562
     คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน2562
     แบบฟอร์มการส่งssr60
     บันทึกการส่งssr60
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     เครื่องมือ SSRประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR แผนกวิชา
     รายงานการประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR สถานศึกษา
            
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     เผยแพร่วิจัยฉบับสมบูรณ์1/2562
     เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน1/2562
     เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ2561
     บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน2561
     แบบรายงานการวิจัย
     แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
     แบบเสนองบประมาณสิ่งประดิษฐ์
     แบบจัดซื้อจัดจ้างสิ่งประดิษฐฯ
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2562
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
  

  
 DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg


 


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชีและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 23 มกราคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยวิธีรับตรง (โควตา) ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 15 มกราคม 2563
 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
       รายชื่อนักศึกษาปวช3.
       รายชื่อนักศึกษาปวส1.
       รายชื่อนักศึกษาปวส2.

 
       ประเมินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
       งานครูที่ปรึกษา(ทป.1-6)
       รวมเอกสารการออกเยี่ยมบ้าน
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง1/60
       มาตรการรับน้อง
      
 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ