วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

.
 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
   ข้อมูลบุคลากรฯ
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0,มส
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบสอนแทน
    บันทึกส่งรายชื่อผู้รับหนังสือเรียน62.
    แบบฟอร์มส่งรายการหนังสือเรียนฟรี
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการ
     รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ5)62
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.แผนก63
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.ชมรม63
     แบบเสนอโครงการ-งปม.2563
     แบบวิเคราะห์ - SWOT
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     การควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.4
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.5
     คำสั่งเตรียมเอกสารพระราชทาน2562
     คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน2562
     แบบฟอร์มการส่งssr60
     บันทึกการส่งssr60
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     เครื่องมือ SSRประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR แผนกวิชา
     รายงานการประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR สถานศึกษา
            
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     เผยแพร่วิจัยฉบับสมบูรณ์1/2562
     เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน1/2562
     เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ2561
     บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน2561
     แบบรายงานการวิจัย
     แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
     แบบเสนองบประมาณสิ่งประดิษฐ์
     แบบจัดซื้อจัดจ้างสิ่งประดิษฐฯ
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2562
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลการศึกษา
  

  
 DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg


 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมพร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่งท่านรองมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 4 มีนาคม 2563


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 28 กุมภาพันธ์ 2535 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
       รายชื่อนักศึกษาปวช3.
       รายชื่อนักศึกษาปวส1.
       รายชื่อนักศึกษาปวส2.

 
       ประเมินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
       งานครูที่ปรึกษา(ทป.1-6)
       รวมเอกสารการออกเยี่ยมบ้าน
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง1/60
       มาตรการรับน้อง
      
 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ