วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

.
 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
   ข้อมูลบุคลากรฯ
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0,มส
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบสอนแทน
    บันทึกส่งรายชื่อผู้รับหนังสือเรียน62.
    แบบฟอร์มส่งรายการหนังสือเรียนฟรี
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการ
     รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ5)62
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.แผนก64
     แบบอนุมัติโครงการ-งปม.ชมรม64
     แบบเสนอโครงการ-งปม.2564
     แบบวิเคราะห์ - SWOT
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     การควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.4
     แบบรายงานผลการประเมิน ปค.5
     SAR62เรียบเรียงตามการตรวจสอบ
     SARประจำปีการศึกษา2562
     ข้อมูลและหลักฐาน SAR ปี 2562
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     เครื่องมือ SSRประเมินตนเอง
     เครื่องมือ SAR แผนกวิชา
     วิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2562
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 2563
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     แบบรายงานการวิจัย
     แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
     แบบเสนองบประมาณสิ่งประดิษฐ์
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลการศึกษา
  

  
 
DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg

DSC00173_jpg


 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการออกกำลังกายวันละนิดต้านโควิด 19 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการ วก.ท่าตูม มุทิตา กษิณานุสรณ์ 2563 นางศุภานัน สุวรากรกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วิทยาบัยการอาชีพท่าตูม


วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โครงการสืบสานประเพณีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียฯอายุราชการ (นางศุภานัน สุวรากรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมวันที่ 27 กันยายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อพ.สร. งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       ประเมินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
       งานครูที่ปรึกษา(ทป.1-6)
       รวมเอกสารการออกเยี่ยมบ้าน
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง1/60
       มาตรการรับน้อง
      
 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ