Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลงบประมาณ
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลสถานประกอบการ
   ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย

 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2560
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

.
 
    คู่มือระบบ iTeachers
    แบบฟอร์มสอนแทนสอนชดเชย
    แบบฟอร์มใบขออนุญาตสอนแทน
    ฟอร์มส่งหลักฐานหนังสือคงเหลือ
    แบบฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ2/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2560
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2561
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
     คำสั่งงานประกันคุณภาพอาชีวะฯ2560
     เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ
     ส่งรายงานการศึกษาตนเองSSR60
     ปฏิทินกำกับดูแลติดตามข้อมูลSAR
     รายงานการประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือประเมินตนเอง
            (ครูที่ปรึกษา)2559
     แบบเครื่องมือ แผนก2559
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา2559
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
     การลงทะเบียนและส่งผลการประกวดฯ
     คู่มือสำหรับป้อนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2560
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ

 
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
  

 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง1/60DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทน เข้ารอบ 3 ทีม ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขัน โครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018 และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ทีมพนมดินโรบอท และทีมบ้านช้างโรบอท ที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีม จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือกประจำปีงบประมาณ 2561


ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์


วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการสืบต่ออายุ พระศาสนาช่วยรักษาพุทธประเพณีเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


DSC00173_jpg

 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ