วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถานศึกษา
   ประวัติสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   อัตลักษณ์สถานศึกษา
   เอกลักษณ์สถานศึกษา
   ปรัชญาการศึกษา
   นโยบายสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากร
   ข้อมูลคุรุภัณฑ์
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงานแผน
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

ฝ่ายงานในวิทยาลัย
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งปี2557
   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

เอกสารฝ่ายวิชาการ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    แบบหนังสือเรียนฟรี2/2557
    แบบข้อสอบปลายภาค
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แบบฟอร์มแผนการสอน 57
    แบบฟอร์มส่งสื่อการเรียนการสอน57
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน
   แบบฟอร์มโครงการสอน57
   บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ข้อสอบ

เอกสารฝ่ายแผนงานฯ
     แบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2558
     บทสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
     สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
     แบบฟอร์มเขียนโครงการประจำปี 2558
     แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปี 2558
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
     แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง 2558
     แบบเอกสาร สผ.1-5ปี2558
     ปฎิทินจัดทำแผนฯปีงบประมาณ2558
     ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์2557
     เครื่องมือประเมินสถานศึกษา
    เอกสารเครื่องมือประเมินตนเอง
     เอกสารเครื่องมือประเมินแผนก
     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
    รายงานการประเมินตนเองSAR2556
    แบบโครงร่างวิจัยแผ่นเดียว

สรุปข้อมูลของงานต่างๆ
   ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
   ข้อมูลงานสารบรรณ
   สถิติการยืมหนังสือ
   สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
   ข้อมูลการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต
   บริการข้อมูลวิทยาลัย
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   โครงการจิตใสกายแกร่ง

แผนกวิชา
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

ตารางสอน/ตารางเรียน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   งบประมาณ
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลการวิจัย
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
   ข้อมูลตลาดแรงงาน
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
  คู่มือSMS2007สำหรับนักเรียน
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   ดาวน์โหลด13Fontราชการไทย
  


ตารางเวร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง
ดาวโหลดเอกสาร
แนะแนวศึกษาต่อและนัดพบตลาดแรงงาน จากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 ณวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

สานสัมพันธ์วันครู อาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์


โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการ วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยลัยการอาชีพท่าตูม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง เส้นทางบัญชีสู่อาเซียน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยแผนกวิชาการบัญชี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2558 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

DSC00173_jpg
     

 อศจ. สุรินทร์ 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

      

 เว็บลิงค์สำนักงาน 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

      

 เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร 
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี

 เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       
      

 เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

 เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ 
       กท.วิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
       กท.สาธารณสุข
       ทบวงมหาวิทยาลัย
       กท.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
       กท.เกษตรและสหกรณ์
       กท. อุตสาหกรรม
       กท. กลาโหม
       กท. การคลัง
       กท. การต่างประเทศ
       กท. ศึกษาธิการ
       การพัฒนาสังคมฯ
       กท. การท่องเที่ยวและกีฬา
       กท. คมนาคม
       กท. ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ