Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   อัตลักษณ์สถานศึกษา
   เอกลักษณ์สถานศึกษา
   ปรัชญาการศึกษา
   นโยบายสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากร
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2559
   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

.
 
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
เอกสารงานแผนงานฯ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2559
     รายงานผลการประเมินภายในปี57
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     คู่มือปฎิบัติงานนโยบาย สอศ.
     เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการ
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2559
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     เอกสารแบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
เอกสารงานประกันคุณภาพฯ
     รายงานการประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือ ประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือ ครูที่ปรึกษา2558
     แบบเครื่องมือ แผนก2558
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา2558
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
เอกสารงานวิจัยฯ
     ข้อกำหนดกติกาเกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ฯ2559
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ
     เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน2/2558
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     แนวทางส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ
     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2558
     เอกสารรูปแบบปกโครงการ
     รวมเอกสารงานวิจัยปี2557

 
   ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
   ข้อมูลงานสารบรรณ
   สถิติการยืมหนังสือ
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

แผนกวิชา
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

ตารางสอน/ตารางเรียน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   ดาวน์โหลด13Fontราชการไทย
  

 
ประจำเดือนตุลาคม2559
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ1/59
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง2/58DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
 

.งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559

โครงการรับโอกาสทางการศึกษา โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการ ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for Developing Skills ประจำปีการศึกษา 2559รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพบัญชี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1


DSC00173_jpg
     

 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
       แบบรายงานผลการเดินทาง
             ไปราชการ
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี

 
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง2/58
       มาตรการรับน้อง
      

 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

ติดต่อผู้ดูแลระบบ