รายชื่อประวัติและสถานที่ทำงานของศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาช่างโลหะการ