คอมพิวเตอร์   บริหารทรัพ   ช่างยนต์   วางแผน   ฝ่ายพัฒนาฯ   เทคนิคพื้นฐาน   แผนกช่างกล   อิเล็กทรอนิกส์   วิชาการ   ไฟฟ้า   บัญชี   อาคารสถานที่   คณะพื้นฐาน   ห้องสมุด,วิทยบริการ   ช่างโลหะ   วัสดุคงเหลือ