บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
  วันที่  30  กันยายน  2559
ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจำ รายการ  ขนาด จำนวน ได้มาโดย จำนวน  ราคา  หมายเหตุ
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ลักษณะ ตามบัญชี วิธีใด ที่นับได้  หน่วยละ  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
      แผนกวิชาคอมพิวเตอร์                     (นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์)
1 28 พ.ค. 40 7110-007-0005  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 6ตัว งปม. 6 ตัว        1,700.00  
    401-001 ถึง 006             ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
2  6 ต.ค. 42 7110-006-0005  เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 15  ตัว งปม. 15 ตัว        1,070.00         (นางปุณณภา   ทิตาธนัชพร)         (นายขวัญชัย  หาญยิ่ง)
    421-001 ถึง 015  - เก้าอี้          
3  19 มี.ค. 45  7730-005-0002  โทรทัศน์สี JVC ขนาด  29 นิ้ว  1 เครื่อง  บกศ.  1 เครื่อง      25,000.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
    451-001                   (นางสาวภัทรินทร์  อะสงค์ )          (นายประยงค์   วิเศษวงษา)
4  13 ส.ค. 46 7110-007-0005  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด อุดหนุน 3 ชุด        2,550.00  
    463-004 ถึง006  - โต๊ะ 3  ตัว         ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
       - เก้าอี้ 3  ตัว                 (นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์))       ( นางวาสนา  มัดยารัมย์ )
5  28 ส.ค. 46 7110-007-0005  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด อุดหนุน 1 ชุด        2,550.00  
    463- 009  - โต๊ะ           ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       - เก้าอี้                     (นายชาญณรงค์   อินทนูจิตร)
6  9 ก.ย. 46 7110-007-0005  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด อุดหนุน 3 ชุด        2,550.00  
    463-010 ถึง 012  - โต๊ะ          
       - เก้าอี้          
7  18 ก.ย. 46 7110-007-0005  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด อุดหนุน 1 ชุด        2,550.00  
    463-013 ถึง 15  - โต๊ะ                  
8  12 ก.ย. 47 7730-003-0005  ทีวีสี จอแบน  29 นิ้ว JVC 2 เครื่อง บกศ. 2 เครื่อง      19,000.00  
    472-001,002            
                 
                 
                 
                 
                 
ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจำ รายการ  ขนาด จำนวน ได้มาโดย จำนวน  ราคา  หมายเหตุ
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ลักษณะ ตามบัญชี วิธีใด ที่นับได้  หน่วยละ  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
9  3 ก.ค. 49 7730-003-0005 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว 1  เครื่อง บกศ. 1  เครื่อง      13,000.00             (นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์)
    491-001            
10  27 ก.พ. 51 6720-005-0002 กล้องพานาโซนิค พานาโซนิค SDR-S10GC 1 เครื่อง บกศ. 1 เครื่อง      12,990.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
    512-001                   (นางปุณณภา   ทิตาธนัชพร)         (นายขวัญชัย  หาญยิ่ง)
11 22-ก.ค.-54 5820-005-0003 ทีวี LCD 42 นิ้ว 2 เครื่อง อุดหนุน 2 เครื่อง      24,750.00  
    543-003 ถึง 004             ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
12 22 ก.ค.54 5965-007-0001 โทรโข่ง 2 ตัว อุดหนุน 2 ตัว           900.00         (นางสาวภัทรินทร์  อะสงค์ )          (นายประยงค์   วิเศษวงษา)
    543-007 ถึง 008            
13 30 ส.ค .54 7440-001-0003  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล 22 ชุด อุดหนุน 22 ชุด      14,800.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
    543-001ถึง 022  ผลทั่วไป                   (นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์))       ( นางวาสนา  มัดยารัมย์ )
       - CPU          
       - Mouse           ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       - Keyboard                     (นายชาญณรงค์   อินทนูจิตร)
       - จอภาพ          
       - พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ          
14 9/ก.ย/54 5820-005-0003 ทีวี LCD 42 นิ้ว 1 เครื่อง อุดหนุน 1 เครื่อง      23,000.00  
    543-005     เรียนฟรี      
                 
                 
                 
                 
ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจำ รายการ  ขนาด จำนวน ได้มาโดย จำนวน  ราคา  หมายเหตุ
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ลักษณะ ตามบัญชี วิธีใด ที่นับได้  หน่วยละ  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
15 10-พ.ค.-56 6695-018-0007 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ 1 ห้อง งปม. 1 ห้อง  1,499,500.00             (นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์)
    561-001 เครือข่าย ประกอบด้วยรายการ ดังนี้          
       - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 40 เครื่อง           ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2U) 1 เครื่อง                 (นางปุณณภา   ทิตาธนัชพร)         (นายขวัญชัย  หาญยิ่ง)
       - เครื่องสำรองไฟสำหรับแม่ข่าย RACK 1 เครื่อง          
       - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  1 เครื่อง           ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง                 (นางสาวภัทรินทร์  อะสงค์ )          (นายประยงค์   วิเศษวงษา)
       - Net work พร้อมโต๊ะวางเครื่องพิมพ์เครื่อง          
      มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  1 เครื่อง           ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
       - จอรับภาพชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว                   (นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์))       ( นางวาสนา  มัดยารัมย์ )
       1 จอ          
       - ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ RACK 3U 1 ตู้           ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด                     (นายชาญณรงค์   อินทนูจิตร)
       - โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลทั่วไปพร้อม          
      เก้าอี้ 41 ชุด          
       - ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 1 ระบบ          
       - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวล          
      ทั่วไป 1 เครื่อง          
       - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า          
       24000 บีทียู 2 เครื่อง          
                 
                 
ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจำ รายการ  ขนาด จำนวน ได้มาโดย จำนวน  ราคา  หมายเหตุ
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ลักษณะ ตามบัญชี วิธีใด ที่นับได้  หน่วยละ  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
                            (นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์)
16 24 ก.ย. 58 6695-018-0007 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ชุด สอบราคา 1 ชุด     259,800.00  
    582-001 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล    20  ชุด   บกศ.       ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
      อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง  1  ตัว                 (นางปุณณภา   ทิตาธนัชพร)         (นายขวัญชัย  หาญยิ่ง)
      โต๊ะพร้อมเก้าอี้  20 ชุด          
17 4-ก.ค.-59 7440-001-0002 เครื่องคอมพิวเตอร์(All in one 24เครื่อง รายได้ 24เครื่อง      15,990.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
    592-001ถึง24                   (นางสาวภัทรินทร์  อะสงค์ )          (นายประยงค์   วิเศษวงษา)
18 11-ก.ค.-59 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน 2 เครื่อง รายได้ 2 เครื่อง      27,500.00  
    592-001 ถึง002 ขนาด 24,000 บูทียู           ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
19 20-ก.ค.-59 7110-006-001 เก้าอี้แลคเซอร์ 90ตัว รายได้ 90ตัว            780.00           (นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์))       ( นางวาสนา  มัดยารัมย์ )
    592-301 ถึง 390            
                  ลงชื่อ.........................................กรรมการ
                            (นายชาญณรงค์   อินทนูจิตร)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  คงเหลือ
  วันที่  30  กันยายน  2559
ลำดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจำ รายการ  ขนาด จำนวน ได้มาโดย จำนวน  ราคา  หมายเหตุ
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ - ครุภัณฑ์ ลักษณะ ตามบัญชี วิธีใด ที่นับได้  หน่วยละ    ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
      แผนกวิชาคอมพิวเตอร์                     (นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์)
1 3 มี.ค. 51   คีมเข้าหัส RJ-45 1 ตัว อุดหนุน 1 ตัว           950.00  
2 3 มี.ค. 51   Webcam (กล้อง) 1 ตัว อุดหนุน 1 ตัว        1,090.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
3 27 กค. 52   ชั้นวางเอนกประสงค์ (ห้องพักครู) 8 ชุด อุดหนุน 8 ชุด        1,030.00         (นางปุณณภา   ทิตาธนัชพร)         (นายขวัญชัย  หาญยิ่ง)
4 26 พ.ย. 55 7440-009-0002 CASE + Power 2 ชุด อุดหนุน 2 ชุด        1,450.00  
    562-001 ถึง 002             ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการ
5 26 พ.ย. 55 7440-006-0001 จอ LCD 19 " 2 ตัว อุดหนุน 2 ตัว        3,890.00         (นางสาวภัทรินทร์  อะสงค์ )          (นายประยงค์   วิเศษวงษา)
    562-001 ถึง 002            
6 27 ส.ค. 56 7110-007-003 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10 ตัว บกศ. 10 ตัว        1,300.00   ลงชื่อ.........................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
    562-001 ถึง 010                     (นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์))       ( นางวาสนา  มัดยารัมย์ )
7 23 ก.ย. 56 7440-006-010 เมาส์ปากกา 1 ตัว อุดหนุน 1 ตัว        4,000.00  
    562-001             ลงชื่อ.........................................กรรมการ
8 20 มิ.ย. 57 7125-004-0001 ตู้เก็บสัมภาระและวางรองเท้า 5 หลัง บกศ. 5 หลัง        1,000.00             (นายชาญณรงค์   อินทนูจิตร)
    572-001 ถึง 005            
9 23 มิ.ย. 57 7110-006-0013 เก้าอี้บาร์สูง 4 ตัว งปม. 4 ตัว        1,100.00  
    571-001 ถึง 004            
10 17-ก.ย.-58   เครื่องคิดเลขเพื่อการคำนวณด้านบัญชี 102เครื่อง สอบราคา 102เครื่อง           330.00  
11 17-ก.ย.-58   เครื่องบันทึกข้อมูลงานบัญชี 16 - 32 GB 102อัน งปม 102อัน           200.00  
12 17-ก.ย.-58   ไขควงชนิดเปลี่ยนหัวได้ 102อัน   102อัน           145.00  
13 17-ก.ย.-58   กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องมือ 102อัน   102อัน           195.00